ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 – Toepassingsgebied

1.1. Probios bv (hierna Probios, met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Neremstraat 282 is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0543.795.460. Het BTW-nummer is BE0543.795.460 (‘verkoper’). Telefoon +32(0)487 92 83 76. E-mail: brenda[at]toksen.be  Website: www.toksen.be

1.2. Alle door Probios afgesloten overeenkomsten en aanvaarde bestellingen zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden. 

1.3 Enkel deze voorwaarden beheersen de relatie tussen Probios en de klant, die bij opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden. Zo er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

 

Artikel 2 – Offertes / totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Probios. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Probios zijn bevestigd.

2.2. De bestellingen gemaakt via de website www.toksen.be binden de klant op dezelfde wijze als bestellingen die gemaakt zijn via bestelbonnen, e-mail of op andere wijze.

2.3. De klant is degene die de opdracht heeft gegeven, tenzij duidelijk blijkt dat deze handelt in naam en voor rekening van een derde partij en alle nodige gegevens zoals de naam, het adres en de facturatiegegevens van deze derde tegelijkertijd zijn overgemaakt aan Probios. In geval de opdrachtgever niet de klant zou zijn, blijft de opdrachtgever hoofdelijk, minstens in solidum, gehouden tot de betaling van alle met zijn opdracht corresponderende facturen.

2.4. Ondanks het feit dat de website van Probios met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Probios niet. Probios is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de klant vragen heeft over het aanbod, de prijs, de maten, kleuren, beschikbaarheid of leveringstermijn van bepaalde producten of wanneer hij twijfelt over de verstrekte informatie is het aangewezen dat de klant steeds voorafgaand aan de aankoop contact opneemt met Probios op het e-mailadres info@brendagysens.be.

2.5. Elke annulering van de overeenkomst door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door Probios. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van de bestelling of de aanneming, tenzij Probios een hogere schade aantoont. Bij annulering van een event door een klant korter dan 48u voor aanvang van het event of in geval men afwezig blijft is de klant het volledige bedrag van het event verschuldigd.

2.6. Elke wijziging van de opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte en dit naar eigen inzicht en beslissing van Brenda Gysens – Probios. Brenda Gysens – Probios is in dit geval gerechtigd de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen.

2.7. Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de klant bij aanneming van werken (diensten) geen recht heeft de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

 

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

3.1. Probios besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Probios, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.

3.2. De klant bezorgt Probios in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst.  Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Probios zijn verstrekt, heeft Probios het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.

3.3. Indien er voor de klant door Probios verslagen worden opgesteld, dan heeft de klant het recht om daarbij vragen en opmerkingen te formuleren en onderdelen van het verslag met Brenda te bespreken. De prijs uit de offerte voorziet een eenmalige aanpassing van het verslag. Indien bijkomende aanpassingen of aanvulling worden gevraagd door de klant, dan dienen deze te worden vergoed aan een met Probios af te spreken tarief.

3.4. Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. Probios behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of –uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

 

Artikel 4 – Prijs

4.1. De overeenkomst is gesloten aan de op de bestelbon vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werden door Probios. De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de bestelbon en de datum van levering van diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.

4.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (verzekering e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.

 

Artikel 5 – Betaling

5.1. De facturen van Probios zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel.

5.2. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.  Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Probios het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.

5.4. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7.1, dient de klant de facturen van Probios, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

 

Artikel 6 – Overmacht

6.1. De diensten van Probios worden geleverd door haar zaakvoerder Brenda Gysens. Indien Probios een opdracht niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft Probios het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.

6.2. Indien Probios bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Probios gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1. Alle klachten in verband met de geleverde diensten of producten moeten, indien de gebreken zichtbaar zijn, op straffe van verval, binnen 8 kalenderdagen na de definitieve oplevering van de producten gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, door middel van een aangetekende brief gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan.

7.2. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Probios de keuze de gebreken te herstellen conform de bestelbon of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.3. De schadevergoeding waartoe Probios op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de bestelbon bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.4. Probios zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks– en winstderving.

 

Artikel 8 – Verzakingsrecht

8.1 In het kader van verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht om aan Probios mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen en de verpakking op eigen risico en kosten, in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat terugsturen naar Probios, Neremstraat 282, 3700 Tongeren, België. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn, worden niet teruggenomen en de koper kan zich in dat geval niet beroepen op het verzakingsbeding.

Probios behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

 

Artikel 9 – Overdracht van rechten

9.1. De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde diensten en producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen opzichtens Probios heeft voldaan. Probios behoudt de volle eigendom van de geleverde goederen tot op het ogenblik van de integrale betaling van de door haar in rekening gebrachte prijzen, mogelijke interesten, schadevergoedingen en kosten. Dit eigendomsvoorbehoud is een essentieel bestanddeel van de overeenkomst, afgesloten tussen partijen, zonder dewelke Probios niet zou hebben gecontracteerd.

Probios behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om onbetaalde leveringen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant. De doorverkoop door de klant van de niet-betaalde goederen heeft bovendien van rechtswege de overdracht van de schuldvordering van de klant op de derde aan Probios tot gevolg, zodat deze laatste over een rechtstreeks vorderingsrecht beschikt ten aanzien van deze derde.

Tijdens deze periode van eigendomsvoorbehoud neemt de klant de plichten en de verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde goederen en hij verbindt er zich bijgevolg toe deze te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging, diefstal, brand, verlies, enz.

Niettegenstaande het voorziene eigendomsbehoud, gaat het risico met betrekking tot de goederen over op de klant op het ogenblik van de levering.

9.2. De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van Probios. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden. Eventuele software en de broncode zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van Probios.  Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gekopieerd of doorgegeven.

9.3. Probios is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 10 –  Persoonsgegevens

10.1 Door te bestellen via de website van Probios, staat de Koper uitdrukkelijk toe dat kan worden overgegaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het aankoopproces. Probios zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

11.1. De voor of na totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van Probios. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gebruikt, gekopieerd of vermenigvuldigd.

11.2. De volle eigendom van intellectuele rechten op de door Probios verstrekte concepten of ontwerpen, evenals de wijze waarop events worden georganiseerd, met inbegrip van het eventuele draaiboek, blijft bij Probios tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.

11.3 Probios is ten allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Geschillenregeling

11.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Probios van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

11.2. Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Probios afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Probios. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

11.3. Een eventueel in gebreke blijven van Probios om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

11.4. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

11.5. In de relatie tussen Probios en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door Probios worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze dan wel aan de rechtbanken van het arrondissement Limburg onverminderd het recht voor Probios om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.